Salgs- og leveringsbetingelser

LV Teknik ApS

1.0 Generelt

1.1 Nærværende vilkår gælder for alle tilbud, salg og leverancer, der
indgås mellem køber og LV Teknik ApS – herefter
kaldet LV Teknik.

2.0 Tilbud

2.1 Tilbud er gældende i 30 dage fra dato, og der tages forbehold for
prisreguleringer på råmaterialer.

3.0 Priser

3.1 Priserne er gældende ab lager, excl. moms.

4.0 Betalingsvilkår

4.1 Betalingsbetingelserne er netto 30 dage, med mindre
andet er aftalt. Ved senere betaling beregnes morarente på 2 %
pr. måned.

4.2 Såfremt betalingsvilkår ikke overholdes, er LV Teknik berettiget til at
betragte hele sit tilgodehavende som forfaldent til betaling.

4.3 Reklamation over fejl eller leveringsforsinkelser berettiger ikke til
tilbageholdelse af nogen del af betalingen.

5.0 Levering

5.1 Levering sker ab fabrik, med mindre anden aftale er truffet.

5.2 For den leverede totalmængde forbeholdes en
produktionsmargin på +/- 10 % af det bestilte antal.

5.3 Leveringstid aftales individuelt.

5.4 Køber kan ikke kræve nogen form for kompensation eller
erstatning på grund af forsinket levering.

6.0 Afkaldsordrer

6.1 Ordrer lavet i en samlet produktion, kan lægges på lagerhotel
hos LV Teknik, og aftages i serier, efter aftale.

6.2 Der kan ikke iværksættes tegningsændringer i afkaldsperioden,
og hele ordren skal være afkaldt inden for 12 måneder.

6.3 Leveringstid på indeværende afkaldsordrer er op til 5
arbejdsdage, og ved 1. afkald 2-5 uger.

7.0 Emballering

7.1 LV Teknik kan under ethvert forhold ikke gøres ansvarlig for
transportskader, se § 10.7

7.2 Special pakkemetode/emballage er for købers regning, og skal
oplyses ved bestilling

8.0 Tegningsmateriel

8.1 Tegningsmateriel leveres af køber i så god stand, at det muliggør
en produktion. LV Teknik kan være behjælpelig med rentegning.

8.2 Tegningsændringer foretages af køber, eller hos LV Teknik i tæt
samarbejde, og i forhold til afvikling af lagre og igangværende
produktion.

9.0 Afbestilling
Afbestilling af en ordre skal ske inden produktionsstart. Såfremt
produktionen er igangsat, og afbrydes, faktureres for allerede
kørte emner + opstilling.

10.0 Reklamation

10.1 Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt og senest 8
dage efter varens modtagelse.

10.2 Reklamation over mangler, der ikke kan konstateres ved varens
ankomst, skal foreligge skriftligt senest 30 dage fra fakturadato,
herefter bortfalder LV Tekniks ansvar for det solgte i enhver
henseende.

10.3 I tilfælde af reklamation af levering behæftet med fejl, skal LV Teknik
altid kontaktes før nogen former for sortering påbegyndes.

10.4 LV Teknik er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler,
herunder at foretage omlevering indenfor rimelig tid.

10.5 For varer, der af kunden er forsøgt ændret eller repareret, samt
varer der har været forkert opbevaret, anvendt eller behandlet,
har LV Teknik intet ansvar.

10.6 LV Teknik hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske
konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand, som følge af
mangler.

10.7 Finder køber, at der er transportskader på varer eller
uoverensstemmelse med fragtbrevets angivne kvantum og det
fysisk modtagne, påhviler det køber på
varemodtagelsestidspunktet, at fremføre skriftligt begrundet
forbehold overfor transportøren med erstatningskrav.

11.0 Force Majeure

11.1 LV Teknik er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende
omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse, og hindrer
eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør
og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, og
lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse fra
underleverandører, brand, manglende transportmuligheder,
valutarestriktioner, import – og eksportrestriktioner,
ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU-myndigheders side,
dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre
omstændigheder som LV Teknik ikke er direkte herre over.
I dette tilfælde kan LV Teknik udskyde levering, indtil hindringen er
ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller
delvist.

12.0 Produktansvar:

12.1 For produktansvar er LV Teknik ansvarlig i henhold til de bestemmelser
i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale.

12.2 LV Teknik fraskriver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet
grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige
dækning på LV Tekniks produkts ansvarsforsikring.

12.3 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at
meddele LV Teknik såfremt der er opstået en produktansvarsskade,
eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

12.4 I den udstrækning LV Teknik måtte blive pålagt ansvar overfor
tredjemand, er kunden forpligtet til at holde LV Teknik skadesløs i
samme omfang, som LV Tekniks ansvar er begrænset i henhold til
nærværende punkt.

13.0 Tvistigheder

13.1 Uenigheder mellem køber og LV Teknik ApS, som
ikke ad forhandlingens vej kan udredes, afgøres ved de
almindelige danske domstole.